Dự án

BIRTHDAY PROJECTS | DỰ ÁN NGÀY SINH

Tính chất: Dịch thuật
Nội dung: Chuyên sâu vào tính cách cũng như những yếu tố đời sống liên quan đến tính cách của Kim Ngưu dựa trên từng ngày sinh trong tháng Kim Ngưu.
Tình trạng: ONGOING

HOGWARTS HOUSES & TAURUS PROJECTS | DỰ ÁN PHÂN LOẠI TÍNH CÁCH VÀO CÁC NHÀ HOGWARTS

Tính chất: Just for fun
Nội dung: Dựa trên sở thích về lý thuyết phân loại nhà của Harry Potter, dựa trên những tính cách được cân nhắc trong phân loại và hình thành nên những bài viết dành cho từng kiểu Kim Ngưu được phân loại vào từng nhà.
Tình trạng: ONGOING

Advertisements